InleidingHieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor je als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt terug lezen.


Artikel 1        Definities1.1 Veteranenshop.nl: gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 60986700, handelend onder de naam Veteranenshop.nl of opdrachtnemer.
1.2 Website: de website van Veteranenshop.nl, te raadplegen via http://www.veteranenshop.nl, en alle bijbehorende sub domeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Veteranenshop.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Veteranenshop.nl en Klant of Opdrachtgever, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.


Artikel 2        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Veteranenshop.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Veteranenshop.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Veteranenshop.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3        Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Veteranenshop.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De vermelde prijzen zijn afgerond op hele of halve euro’s, dit is gedaan in  verband met de verkoop op evenementen.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Veteranenshop.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Veteranenshop.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Veteranenshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4         Offertes

4.1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
4.2 Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
4.3 De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.


Artikel 5        Totstandkoming overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Veteranenshop.nl en het voldoen aan de daarbij door Veteranenshop.nl gestelde voorwaarden.
5.2 Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of via elektronische weg heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.
Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Veteranenshop.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Veteranenshop.nl het recht om prijzen hierover aan te passen.


Artikel 6        Uitvoering overeenkomst


6.1 Zodra de bestelling door Veteranenshop.nl is ontvangen, stuurt Veteranenshop.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Veteranenshop.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
6.4 Indien Veteranenshop.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 Veteranenshop.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Kiest de klant voor postzending, Zodra de te leveren producten afgegeven zijn aan de koerier, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
6.7 Kiest de klant voor aangetekende verzending, als dan de te leveren producten afgegeven op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.


Artikel .7        Herroeping recht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Veteranenshop.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant na een tweede keer ruiling over dezelfde bestelling. De eerste keer nasturen vanuit Veteranenshop.nl is gratis. De door de Klant betaalde betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de bestelling aan Klant worden terugbetaald.
7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
7.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Veteranenshop.nl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Veteranenshop.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.  
Nadienen van retour formulier en bevestiging vanuit Veteranenshop.nl te mogen terug te sturen, gelieve de producten met aangeleverde document vanuit Veteranenshop.nl, sturen naar:

Veteranenshop.nl,
Kunnekestraat 21-01,
5011 EL Tilburg

7.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant
7.5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.6 Deze herroepingsrecht vervalt op het moment de klant de artikelen tijdens evenementen heeft gekocht en of besteld. Ook wanneer de klant op fysieke locatie van de Veteranenshop.nl koopt en of omruilt.


Artikel .8        Betaling


8.1 Klant dient betalingen aan Veteranenshop.nl volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Veteranenshop.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Veteranenshop.nl tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.


Artikel .9        Garantie en conformiteit


9.1 Veteranenshop.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Veteranenshop.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2 Een door Veteranenshop.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Veteranenshop.nl daarvan in kennis te stellen.
9.4 Indien Veteranenshop.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10        Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van  Veteranenshop.nl, kan hij bij Veteranenshop.nl per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
10.2 Veteranenshop.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Veteranenshop.nl binnen 2 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Artikel .11        Persoonsgegevens

11.1 Veteranenshop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Artikel . 12        Slotbepalingen

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Veteranenshop.nl gevestigd is.
12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en post verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contact gegevens, geen bezoekersadres:

Veteranenshop.nl,
Kunnekestraat 21-01,
5011 EL Tilburg

support@veteranenshop.nl